Značajnija prava

Naknada za ugroženog kupca energenata

12. veljače 2018.
  • Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor.
  • Centar za socijalnu skrb će na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca rješenjem kojim priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata međuostalim:

-utvrditi status ugroženog kupca

-odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju,odnosno mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata te

-odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata, odnosno način isplate naknade za ugroženog kupca energenata.

  • Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, centar za socijalnu skrb će rješenjem ukinuti rješenje kojim se priznaje predmetno pravo.
  • Mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata,način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanje nadležnih centara za socijalnu skrb vezano za priznanje predmetne naknade propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
  • Sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva iz stavka 2.ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb